DOELEN

01 / VERBINDEN

Het verbinden van complementaire kennis, het verminderen van overlap en het overbruggen van kennisleemten. Door het ontwikkelen van smart-specialisaties binnen de instellingen en het realiseren van cross-overs tussen de instellingen wordt de verbinding tussen toegepast- en fundamenteel onderzoek bevorderd.

02 / SAMENWERKING

Vraaggestuurde kennisvalorisatie door betere samenwerking met overheden en het regionale, nationale en internationale bedrijfsleven, van MKB tot multinationals. Dit resulteert in:

  • een betere aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vragen (bèta, alpha en gamma) uit het bedrijfsleven en de maatschappij.

  • een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, wat goed opgeleid human capital en green operators genereert en de kennis doorstroom bevordert.

  • Toegang en beschikking krijgen van nieuwe financieringsmogelijkheden (EU subsidies, investeerders, onderzoeksgelden etc.)

  • Het stimuleren van business development

  • Het stimuleren van de economie, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

03 / EUROPA

Aansluiten bij Europese ambities en doelen, nationale (Topsectoren) en regionale (NIA) beleidsagenda’s en ambities (Noord4Bio).

04 / PROFILERING

De profilering van de regio en Nederland als Bio Economy Region en het uitdragen van collectieve successen en initiatieven. Dit trekt nieuwe kennis en bedrijvigheid aan, wat weer een impuls is voor de economie. Daarnaast creëert het draagvlak bij de (noordelijke) samenleving voor Biobased initiatieven en ontwikkelingen.

05 / BELANGEN

Belangenbehartiging bij centrale overheden.

BERNN locaties